Заходи:

Вебінар "Ліцензійні аспекти медичної практики під час пандемії COVID-19"    

30 квітня 2020 року

Новини:

Нові організаційно-правові документи для забезпечення медичної практики 

Знову у продажу комплекти та окремі документи 

main page letter map search rusukreng
Експрес-консультації та практичні поради

 

   

 

 Замовити консультацію

 

 

 

Международное агентство по сопровождению вспомогательных репродуктивных технологий

Наш МВА-партнер

Оскарження рішень державного органу, що надає адміністративні послуги у сфері ліцензування медичної практики

Згідно з чинним законодавством України, органом, який надає адміністративні послуги з видачі (переоформлення) ліцензій на медичну практику, є Відділ контролю якості медичних послуг та ліцензування Управління контролю якості медичних послуг МОЗ України. Якщо цей орган неправомірно (прим. що в даний час відбувається досить часто) відмовив у видачі ліцензії або залишив заяву та документи без розгляду - не впадайте у відчай, тому що існує дієвий механізм оскарження таких дій.
 
 
Право на оскарження рішення державного органу, що надає адміністративні послуги у сфері ліцензування медичної практики
 
Згідно з чинним законодавством України, орган, який надає адміністративні послуги з видачі (переоформлення) ліцензій на медичну практику, - це Відділ контролю якості медичних послуг та ліцензування Управління контролю якості медичних послуг Міністерства охорони здоров'я України.
 
Відповідно до розділу VI Стандарту надання адміністративних послуг Міністерством охорони здоров'я України з ліцензування господарської діяльності з медичної практики, затвердженого Наказом МОЗ України від 28.12.2011 N 986 (надалі - Стандарт), визначено вичерпний перелік підстав для відмови у наданні такої послуги. Так, підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:
 
недостовірність даних у документах, поданих заявником, для отримання ліцензії
 
невідповідність заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам.

  

Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо:
 
заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;
документи оформлені з порушенням вимог статті 10 Закону.
 
Стаття 10 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» передбачає перелік документів, які подаються органу ліцензування для одержання ліцензії (надалі - Закон про ліцензування). Це обов'язково заява встановленого зразка, а для окремих видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, зокрема медичній практиці, до заяви про видачу ліцензії також повинні додаватися документи, вичерпний перелік яких, встановлений Постановою КМУ від 4 липня 2001 р. № 756 (далі - Перелік).
 
Згідно з п. 2 зазначеного Переліку такими документами є:
 
1) засвідчена в установленому порядку копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, видана за місцем провадження діяльності, про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення медичної практики;
 
2) відомості за підписом заявника-суб'єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про:
 
стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності;
 
наявність нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів із стандартизації, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності;
 
наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня та стажу роботи за спеціальністю, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності.
 
Органу ліцензування забороняється вимагати від суб'єктів господарювання інші документи, не зазначені в Законі про ліцензування, крім документів, передбачених частиною п'ятою статті 10 цього нормативного акту.
 
Відповідно до абзаців 7 статті 11 Закону про ліцензування, рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено в судовому порядку.
 
Також право на оскарження рішення про відмову у видачі ліцензії та / або залишення заяви без розгляду обґрунтовано та передбачено підпунктом 4.1.1. пункту 4.1 Стандарту. Так, для одержувача державної послуги з видачі ліцензії передбачаються такі дії як оскарження рішення органу про відмову в наданні державної послуги у порядку, визначеному Законом України «Про звернення громадян» або у судовому порядку.
 
Згідно з пунктом 17.2. Стандарту та відповідно до статті 7 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» суб'єкти господарювання можуть оскаржити рішення Органу ліцензування (прим. в даному випадку - МОЗ України) в Експертно-апеляційній раді (прим. при Держпідприємництві України). Таким чином, у разі незгоди з рішенням органу ліцензування, суб'єкт господарювання має право оскаржити таке рішення в Експертно-апеляційну раду та / або в суді.

 

Оскарження рішень МОЗ України в Експертно-апеляційній раді при Держпідприємництва
 
Згідно з Постановою КМУ «Про Експертно-апеляційну раду при Державній службі з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва» від 8 листопада 2000 р. N 1669 Експертно-апеляційна рада (далі - Рада) розглядає звернення (апеляції) протягом 20 робочих днів з дати їх реєстрації в Держпідприємництва.
 
Підприємства та фізичні особи-підприємці подають до Ради заяви, претензії або скарги на рішення Органів ліцензування про порушення такими органами законодавства у сфері ліцензування в довільній формі, а також документи, що підтверджують обґрунтованість викладених підстав для апеляції.
 
У разі надходження до Ради заяви, претензії або скарги на рішення Органу ліцензування Держпідприємництво письмово повідомляє протягом п'яти робочих днів Орган ліцензування та суб'єкта господарювання про прийняття Радою до розгляду заяви, претензії чи скарги останнього.
 
Про неприйняття до розгляду заяви, претензії чи скарги Держпідприємництво письмово повідомляє суб'єкта господарювання з обов'язковим зазначенням підстав.
Орган ліцензування зобов'язаний подати Держпідприємництву протягом п'яти робочих днів з дати отримання повідомлення підтверджуючі документи, на підставі яких прийнято рішення, що оскаржується апелянтом.
 
Розгляд заяв, претензій або скарг на рішення про порушення органами ліцензування законодавства у сфері ліцензування здійснюється Радою з обов'язковим запрошенням суб'єкта господарювання або його представників, а також фахівців Органу ліцензування.
 
За результатами розгляду апеляцій Радою приймаються рішення, що мають характер експертних висновків.
 
Рішення Ради приймається більшістю голосів його членів і оформляється протоколом, який підписують голова та секретар Ради.
 
Держпідприємництво направляє протягом десяти робочих днів з дня засідання Ради апелянтові виписку з протоколу рішення Ради.
 
Рішення Ради є обов'язковими для розгляду Держпідприємництва та є підставою для видання ним розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування.
 
Держпідприємництво направляє розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування органу ліцензування протягом трьох робочих днів з дати його прийняття.
 
Орган ліцензування протягом десяти робочих днів з дати отримання розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування зобов'язаний повідомити Держпідприємництва про його виконання та подати підтверджуючі документи.
 
Таким чином, якщо Орган ліцензування прийняв рішення про відмову у видачі ліцензії та / або залишення заяви суб'єкта господарювання без розгляду, а він вважає таке рішення неправомірним, то у такого суб'єкта є можливість скористатися правом, передбаченим у Законі України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», а саме оскаржити рішення органу ліцензування, шляхом подачі скарги до Експертно-апеляційна рада або звернутися до суду.
 
 
Оскарження рішень і дій МОЗ у суді
 
Згідно з п. 1. Ст. 3 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАСУ) справа адміністративної юрисдикції (далі - адміністративна справа) - це переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи посадова особа або інший суб'єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.
 
Таким чином, для вирішення питань про оскарження рішень МОЗ України у судовому порядку необхідно звертається до відповідного адміністративного суду. У даному випадку це Окружний адміністративний суд м. Києва.
 
Відповідно до статті 99 КАСУ, якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору та позивач скористався цим порядком, то для звернення до адміністративного суду встановлюється місячний строк, який обчислюється з дня, коли позивач дізнався про рішення суб'єкта владних повноважень за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб'єкта владних повноважень.
 
Таким чином, для підприємства встановлюється строк звернення до суду в 1 місяць з моменту, коли йому стало відомо про прийняте Органом ліцензування рішення незалежно від того рішення про відмову у видачі ліцензії, залишення заяви без розгляду та / або рішення Експертно-апеляційної ради про незадоволення скарги підприємства чи ФОП.
 
Таким чином, протягом зазначеного терміну суб'єкт господарювання, який вважає прийняте органом ліцензування рішення неправомірним, може оскаржити його до адміністративного суду першої інстанції шляхом подачі позову.
 
Суд відкриває провадження в адміністративній справі на підставі позовної заяви, якщо відсутні підстави для повернення позовної заяви, залишення її без розгляду або відмови у відкритті провадження у справі.
 
Питання про відкриття провадження в адміністративній справі суддя зазвичай вирішує протягом трьох днів з дня надходження позовної заяви до адміністративного суду або закінчення строку, встановленого для усунення недоліків позовної заяви, у разі залишення позовної заяви без руху та не пізніше наступного дня з дня отримання судом у порядку, передбаченому частиною третьою цієї статті, інформації про місце проживання (перебування) фізичної особи.
 
Копія постанови про відкриття провадження в адміністративній справі невідкладно, після винесення постанови, надсилається особам, які беруть участь у справі, разом з випискою про їх процесуальні права та обов'язки, встановлені статтями 49, 51 цього Кодексу.
 
Адміністративна справа має бути розглянута та вирішена протягом розумного строку, але не більше місяця з дня відкриття провадження у справі, якщо інше не встановлено КАСУ.
 
Судовий розгляд адміністративної справи здійснюється в судовому засіданні з викликом осіб, які беруть участь у справі, після закінчення підготовчого провадження.
 
При вирішенні справи по суті суд може задовольнити адміністративний позов повністю або частково чи відмовити в його задоволенні повністю або частково.
 
У разі задоволення адміністративного позову суд може прийняти постанову про визнання протиправними рішення суб'єкта владних повноважень чи окремих його положень, дій чи бездіяльності і про скасування або визнання нечинним рішення чи окремих його положень, про поворот виконання цього рішення чи окремих його положень із зазначенням способу його здійснення.
 
Таким чином, рішення Органу ліцензування може бути скасовано та оскарження в судовому порядку.

 

Читайте також
Отримання ліцензії на медичну практикуЗагальні рекомендації з підготовки до перевірки Ліцензійних умов щодо провадження медичної практикиКлінічні протоколиАкредитація медичних закладів: особливості проведення та підготовкиОбробка персональних даних фізичних осібОформлення Відомостей про стан матеріально-технічної бази (МТБ) для здійснення медичної практикиПлата (держмито) за отримання ліцензії та інші ліцензійні процедуриЛіцензування діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорівРозв'язання конфліктів і суперечок. МедіаціяКУТОЧОК (ПАПКА) СПОЖИВАЧА В МЕДИЧНОМУ ЗАКЛАДІ: рекомендації з оформлення (оновлено, станом на 25 січня 2013 року)

ПП "Науково-експертний Центр медичного та репродуктивного права Сергія Антонова"

VERDYS Group International

Юридичні послуги: VERDYS Law Ukraine  

Тел:+380 (66) 049 65 96

info@verdyslaw.com.ua 

Кореспонденція в Україні:  вул. М. Берлінського, 25А, кв. 38, 04060, м. Київ

 

Проект координує VERDYS Consulting s.r.o. (Чеська Республика) 

info@verdys.cz

verdys.com.ua
© Центр медичного та репродуктивного права.
VERDYS Group International, 2006 - 2019. Усі права захіщено.
Разработка сайта