Заходи:

Вебінар "Ліцензійні аспекти медичної практики під час пандемії COVID-19"    

30 квітня 2020 року

Новини:

Нові організаційно-правові документи для забезпечення медичної практики 

Знову у продажу комплекти та окремі документи 

main page letter map search rusukreng
Нові

 

   

 

 Замовити консультацію

 

 

 

Международное агентство по сопровождению вспомогательных репродуктивных технологий

Наш МВА-партнер

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 10 лютого 2011 року № 80»

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ

30.12.2013  № 1163

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 січня 2014 р. за № 29/24806

 

Про внесення змін до

наказу Міністерства охорони здоров’я України

 від 10 лютого 2011 року № 80

 

Відповідно до статей 6 та 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», пункту 16 Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року № 1698 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 2011 року № 798), та на виконання підпункту 76.8 пункту 76 розділу ІVНаціонального плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128, НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Зміни до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 лютого 2011 року № 80, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 травня 2011 року за № 634/19372, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23 листопада 2010 року № 1033 «Про затвердження уніфікованих форм актів, які складаються за результатами планових перевірок додержання суб'єктом господарювання Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров'я, що ліцензуються», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 лютого 2011 року за № 170/18908.

3. Управлінню контролю якості медичних послуг (Т. Донченко) забезпечити подання цього наказу у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О.Толстанова.

5. Цей наказ набирає чинності через десять днів з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр                                                                           Р. Богатирьова

 


 

 

ЗМІНИ 
до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики

 

1. У пункті 1.4 розділу І:

підпункт 1.4.4 викласти в такій редакції:

«1.4.4. Неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов - це:

відсутність за місцем провадження господарської діяльності матеріально-технічної бази, яка була заявлена в документах, що додавались до заяви на отримання ліцензії;

надання медичної допомоги хворим без застосування або з порушенням вимог клінічного протоколу та/або медичного стандарту, затвердженого МОЗ України;

відсутність медичних працівників або наявність медичних працівників, допущених до здійснення господарської діяльності з медичної практики, без відповідного рівня освіти і кваліфікації;

порушення санітарних норм і правил закладом охорони здоров’я або фізичною особою - підприємцем;

відсутність розроблених та затверджених закладом охорони здоров’я локальних клінічних протоколів;

відсутність свідоцтва про атестацію лабораторії закладу охорони здоров'я у випадку, коли лабораторні методи дослідження є основним напрямом провадження господарської діяльності з медичної практики в закладі охорони здоров’я та у фізичної особи - підприємця;

використання виробів медичного призначення без державної реєстрації.»;

доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

«1.4.7. Неподання повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії, - виявлення факту неподання у визначений законодавством строк до МОЗ України разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями повідомлення в письмовій формі про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії.».

2. У розділі V:

1) пункт 5.10 викласти в такій редакції:

«5.10. Комісія МОЗ України здійснює планову перевірку у межах переліку питань, визначених у формі Акта перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики (далі - Акт перевірки) (додаток 3).»;

2) пункт 5.11 викласти в такій редакції:

«5.11. У разі якщо комісією з позапланової перевірки з`ясовуються питання контролю якості надання медичної допомоги, то у таких випадках перевіряються пункти 4, 5, 42-45, 49-52, 54, 55, 58-63, 65, 67, 68, 73, 76, 77, 79-85, 93, 103, 105-107 розділу ІІ Акта перевірки.».

3. У розділі VІ:

1) пункт 6.1 викласти в такій редакції:

«6.1. За результатами планової та позапланової перевірок складається Акт перевірки.»;

2) пункт 6.2 виключити.

У зв’язку з цим пункти 6.3-6.19 вважати відповідно пунктами 6.2-6.18;

3) у пунктах 6.2-6.7, 6.11 слова «Акт планової або позапланової перевірки» та «Акт планової (позапланової) перевірки» у всіх відмінках замінити словами «Акт перевірки» у відповідних відмінках;

4) у пункті 6.8 слова та цифру «складається Акт, наведений у додатку 4» замінити словами та цифрами «складаються Акти, які наведені у додатках 4-9 до цього Порядку.».

4. В абзаці третьому пункту 7.1 розділу VІІ слово «ліцензіатом» замінити словами «суб’єктом господарювання».

5. Додатки 3, 4 замінити новими додатками 3-9, що додаються.

У зв’язку з цим додаток 5 вважати додатком 10. У тексті цього Порядку посилання на додаток 5 замінити посиланням на додаток 10.

 

Директор Департаменту 
з питань якості медичної 
та фармацевтичної допомогиТ. Донченко

 


 

Додаток 3 
до Порядку контролю за додержанням 
Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності 
з медичної практики

АКТ 
перевірки додержання суб'єктом господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики

 

Додаток 4 
до Порядку контролю за додержанням 
Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності 
з медичної практики

АКТ 
про повторне порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики

 

Додаток 5 
до Порядку контролю за додержанням 
Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності 
з медичної практики

АКТ 
про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих для одержання ліцензії

 

Додаток 6 
до Порядку контролю за додержанням 
Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності 
з медичної практики

 

АКТ 
про неможливість забезпечити виконання Ліцензійних умов, встановлених для провадження господарської діяльності з медичної практики

 

Додаток 7 
до Порядку контролю за додержанням 
Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності 
з медичної практики

 

АКТ 
про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов

 

Додаток 8 
до Порядку контролю за додержанням 
Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності 
з медичної практики

 

АКТ 
про відмову в проведенні перевірки МОЗ України

 

 

Додаток 9 
до Порядку контролю за додержанням 
Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності 
з медичної практики

 

АКТ 
про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності

 

Читайте також
Постанова КМУ "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики"Наказ Державної інспекції ядерного регулювання "Про перелік джерел іонізуючого випромінювання, діяльність по використанню яких звільняється від ліцензування"Закон України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції"Наказ МОЗ України "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров'я України"Про внесення змін до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптовоНаказ МОЗ України "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров'я України"Наказ МОЗ України "Про затвердження планів перевірок додержання суб'єктами господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики на IIІ квартал 2014 року"Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають або тимчасово перебувають на території України»Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку контрольованої стимуляції яєчників при заплідненні «ін вітро» у жінок із безпліддям»Закон України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо забезпечення профілактики та лікування рідкісних (орфанних) захворювань»Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку медичних виробів, операції з постачання та митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають оподаткування податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків»

ПП "Науково-експертний Центр медичного та репродуктивного права Сергія Антонова"

VERDYS Group International

Юридичні послуги: VERDYS Law Ukraine  

Тел:+380 (66) 049 65 96

info@verdyslaw.com.ua 

Кореспонденція в Україні:  вул. М. Берлінського, 25А, кв. 38, 04060, м. Київ

 

Проект координує VERDYS Consulting s.r.o. (Чеська Республика) 

info@verdys.cz

verdys.com.ua
© Центр медичного та репродуктивного права.
VERDYS Group International, 2006 - 2019. Усі права захіщено.
Разработка сайта