Мероприятия:

Бесплатный вебинар  "МЕДИЦИНСКАЯ ПРАКТИКА 2019 года: Актуальные правовые и организационные аспекты" 
 

22 февраля 2019 года

Новости:

Новые организационно-правовые документы для обеспечения медпрактики 

Снова в продаже комплекты и отдельные документы 

main page letter map search rusukreng
Новые

 

 

Заказать консультацию

 

 

 Международное агентство по сопровождению вспомогательных репродуктивных технологий

Наш МВА-партнер

Приказ Министерства здравоохранения Украины «О мониторинге клинических индикаторов качества медицинской помощи»

ПРО МОНІТОРИНГ КЛІНІЧНИХ ІНДИКАТОРІВ ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

від 11 вересня 2013 р. № 795

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

27 вересня 2103 р. № 1669/24201

 

Відповідно до статей 7, 14, 141, 22 Основ законодавства України про охорону здоров’я, підпункту 6.11 підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 467, пунктів 4, 5 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 вересня 2012 року N 751 "Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за N 2001/22313, доручення Президента України від 19 лютого 2013 року N 1-1/319 з метою безперервного поліпшення якості медичної допомоги, скорочення небажаних змін якості у сфері медичного обслуговування наказую:

 

1. Затвердити Порядок моніторингу клінічних індикаторів якості медичної допомоги, що додається.

 

2. Визначити Управління контролю якості медичних послуг (Т. Донченко) відповідальним за дотримання цього Порядку.

 

3. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, забезпечити:

 

3.1. Дотримання цього Порядку;

 

3.2. Надання результатів моніторингу до державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України".

 

4. Державному підприємству "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України" (О. Нагорна) забезпечити підготовку та подання узагальнених річних звітів за результатами моніторингу до Управління контролю якості медичних послуг щорічно не пізніше 01 травня, наступного за звітним роком.

 

5. Начальнику Управління контролю якості медичних послуг Т. Донченко забезпечити у встановленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. Толстанова.

 

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Р. Богатирьова

ПОГОДЖЕНО: 

Голова Державної служби України 
з питань регуляторної політики 
та розвитку підприємництва 

Перший заступник Голови 
Спільного представницького органу 
сторони роботодавців на національному рівні 

Заступник Голови 
Спільного представницького органу 
об’єднань профспілок

М.Ю. Бродський О. Мірошниченко С.М. Кондрюк


 

ПОРЯДОК МОНІТОРИНГУ КЛІНІЧНИХ ІНДИКАТОРІВ ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

 

Затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України

від 11 вересня 2013 р. № 795

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

27 вересня 2103 р. № 1669/24201

1. Цей Порядок визначає механізм кількісної оцінки клінічної та медико-економічної ефективності медичної допомоги та сприяє внутрішньому управлінню якістю в закладах охорони здоров’я (далі – ЗОЗ), оцінки досягнення рівня медичної допомоги, визначеного медико-технологічними документами, шляхом моніторингу клінічних індикаторів якості медичної допомоги (далі – індикатори). Дія цього Порядку поширюється на Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, ЗОЗ незалежно від форми власності та підпорядкування.

 

2. Цей Порядок спрямований на забезпечення одержання пацієнтами медичної допомоги відповідно до вимог медико-технологічних документів, виявлення організаційних проблем та відхилень і проведення подальших організаційних заходів (корекції умов, ресурсного забезпечення, дій медичного персоналу), спрямованих на поліпшення якості медичної допомоги.

Індикатори не використовуються для прямих формальних порівнянь, оскільки різниця в значеннях індикаторів може бути спричинена відмінностями в складі пацієнтів, різницею вихідних даних, статистичними та іншими чинниками, не пов’язаними безпосередньо з якістю медичної допомоги, що надається.

 

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Методиці розробки системи індикаторів якості медичної допомоги, затвердженій наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 вересня 2012 року N 751, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за N 2002/22314.

 

4. Перелік індикаторів, результати моніторингу яких мають надаватися до державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України", визначається наказом Міністерства охорони здоров’я України не пізніше ніж за 6 місяців до початку звітного періоду.

 

5. Моніторинг індикаторів (далі – моніторинг) здійснюється відповідно до вимог стандартів медичної допомоги (далі – СМД) та уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги (далі – УКПМД), що затверджені наказами Міністерства охорони здоров’я України:

 

5.1. У ЗОЗ – організаційно-методичним структурним підрозділом; у разі якщо штатні нормативи ЗОЗ не передбачають відповідної структури, - відповідальною особою, яка призначається керівником ЗОЗ, шляхом обчислення індикаторів, наведених у СМД та УКПМД;

 

5.2. Інформаційно-аналітичними структурними підрозділами Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій шляхом обробки інформації, наданої закладами охорони здоров’я.

 

6. Результати моніторингу:

 

6.1. Надаються організаційно-методичним структурним підрозділом ЗОЗ або відповідальною особою керівнику ЗОЗ, Медичній раді ЗОЗ;

 

6.2. Надаються ЗОЗ до Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за формою надання відомостей щодо клінічних індикаторів якості медичної допомоги, наведеною в додатку 1 до цього Порядку (далі – Форма), на паперових та електронних носіях щороку, не пізніше 01 березня року, наступного за звітним періодом;

 

6.3. Форми, отримані від ЗОЗ, узагальнюються Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

 

6.4. Узагальнені відомості щодо аудиту результатів моніторингу клінічних індикаторів якості медичної допомоги надаються Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій керівникам ЗОЗ, державному підприємству "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України" за формою, наведеною в додатку 2, на паперових та електронних носіях щороку не пізніше 01 квітня року, наступного за звітним періодом;

 

6.5. Отримані результати моніторингу узагальнюються державним підприємством "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України" для підготовки звіту.

 

7. Узагальнений річний звіт за результатами моніторингу надається державним підприємством "Державний експертний центр

Міністерства охорони здоров’я України" до Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щороку не пізніше 01 червня року, наступного за звітним періодом.

 

8. Оцінка результатів моніторингу проводиться державним підприємством "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України" шляхом повного або вибіркового опрацювання джерел медичної інформації, включених до індикаторів (з або без використання засобів автоматизованої обробки інформації), визначених відповідними СМД та УКПМД. Результати опрацювання вносяться до форми аудиту результатів моніторингу клінічних індикаторів якості медичної допомоги пацієнту, наведеної в додатку 3 до цього Порядку, та до узагальнених відомостей щодо аудиту результатів моніторингу клінічних індикаторів якості медичної допомоги, наведених у додатку 2 до цього Порядку:

 

8.1. За результатами проведеного моніторингу проводиться внутрішня оцінка результатів моніторингу. Рішення про проведення внутрішньої оцінки результатів моніторингу приймає керівник закладу охорони здоров’я, керівник структурного підрозділу закладу охорони здоров’я, Медична рада закладу охорони здоров’я;

 

8.2. Зовнішню оцінку результатів моніторингу здійснюють Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

 

Начальник Управління 
контролю якості 
медичних послугТ. Донченко

 

ФОРМА НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ ЩОДО КЛІНІЧНИХ ІНДИКАТОРІВ ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ (Додаток 1) 

УЗАГАЛЬНЕНІ ВІДОМОСТІ ЩОДО АУДИТУ РЕЗУЛЬТАТІВ МОНІТОРИНГУ КЛІНІЧНИХ ІНДИКАТОРІВ ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ (Додаток 2) 

ФОРМА АУДИТУ РЕЗУЛЬТАТІВ МОНІТОРИНГУ КЛІНІЧНИХ ІНДИКАТОРІВ ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПАЦІЄНТУ (Додаток 3) 

Читайте также
Постановление КМУ "Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по медицинской практике"Приказ Государственной инспекции ядерного регулирования "Перечень источников ионизирующего излучения, деятельность по использованию которых освобождается от лицензирования"Закон Украины "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции"Приказ Минздрава Украины "О внесении изменений в Порядок контроля за соблюдением Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой, розничной торговли лекарственными средствами"Приказ Минздрава Украины "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства здравоохранения Украины"Приказ Минздрава Украины "Об утверждении планов проверок соблюдения субъектами хозяйствования Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по медицинской практике на III квартал 2014 года"Постановление Кабинета Министров Украины «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи иностранцам и лицам без гражданства, которые постоянно проживают или временно находятся на территории Украины»Приказ Министерства здравоохранения Украины «Об утверждении Порядка контролируемой стимуляции яичников при оплодотворении «ин витро» у женщин с бесплодием»Закон Украины «О внесении изменений в Основы законодательства Украины о здравоохранении по обеспечению профилактики и лечения редких (орфанных) заболеваний»Постановление Кабинета Министров Украины «Об утверждении перечня медицинских изделий, операций, по постановке на таможенной територии Украины и ввоз на територию Украины которые подлежат обложению налогом на добавленную стоимость по ставке 7 процентов»

Проект в Украине представляет:

ООО "ВЕРДИС ЮКРЕЙН" 

VERDYS Group International

Юридические услуги: VERDYS Law Ukraine  

Тел:+380 (66) 049 65 96

 info@verdyslaw.com.ua 

Корреспонденция в Украине:  ул. М. Берлинского, 25А, кв. 38, 04060, г. Киев

 

Проект координирует VERDYS Consulting s.r.o. (Чешская Республика)

info@verdys.cz

verdys.com.ua
© Центр медицинского и репродуктивного права.
VERDYS Group International, 2006 - 2019. Все права защищены.
Разработка сайта