Заходи:

Вебінар "Ліцензійні аспекти медичної практики під час пандемії COVID-19"    

30 квітня 2020 року

Новини:

Нові організаційно-правові документи для забезпечення медичної практики 

Знову у продажу комплекти та окремі документи 

main page letter map search rusukreng
Нові

 

   

 

 Замовити консультацію

 

 

 

Международное агентство по сопровождению вспомогательных репродуктивных технологий

Наш МВА-партнер

Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про організацію клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги»

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ КЛІНІКО-ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

 Наказ Міністерства охорони здоров’я України

від 6 серпня 2013 р. № 693

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

7 жовтня 2013 р. № 1717/24249

 

Відповідно до підпунктів 6.5, 6.53 підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, та з метою реалізації положень абзацу другого пункту 8 Порядку контролю якості медичної допомоги, затвердженого наказом МОЗ України від 28 вересня 2012 року № 752, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2012 року за № 1996/22308, наказую:

1. Затвердити:

1) Положення про клініко-експертну комісію Міністерства охорони здоров'я України, що додається;

2) Положення про клініко-експертну комісію Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, що додається;

3) Положення про медичну раду закладу охорони здоров'я, що додається.

2. Визначити Управління контролю якості медичних послуг відповідальним за організацію роботи, діяльність, координацію та контроль за діяльністю клініко-експертних комісій у МОЗ України та регіонах.

3. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечувати роботу клініко-експертних комісій згідно з цим наказом.

4. Управлінню контролю якості медичних послуг (Т. Донченко) забезпечити у встановленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. Толстанова.

 

       Міністр                                                     Р. Богатирьова

 

 


ПОЛОЖЕННЯ ПРО КЛІНІКО-ЕКСПЕРТНУ КОМІСІЮ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

  

 Затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України

від 6 серпня 2013 р. № 693

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

7 жовтня 2013 р. № 1717/24249

 

І. Загальні положення

 

1.1. Клініко-експертна комісія Міністерства охорони здоров’я України (далі — КЕК МОЗ України) є постійно діючим органом, що утворюється для колегіального розгляду клініко-експертних питань діагностики, лікування та реабілітації в закладах охорони здоров'я (далі — ЗОЗ) незалежно від форми власності та підпорядкування (далі — ЗОЗ) та у фізичних осіб — підприємців  (далі — ФОП), що провадять господарську діяльність з медичної практики щодо надання медичної допомоги та медичних послуг.

 

1.2. Підставою для розгляду КЕК МОЗ України відповідних клінічних питань діагностики, лікування та реабілітації у ЗОЗ та ФОП і здійснення клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги та медичних послуг відповідно до цього Положення є наказ МОЗ України.

 

1.3. КЕК МОЗ України під час виконання покладених на неї завдань керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МОЗ України та цим Положенням.

 

1.4. МОЗ України здійснює координаційну, консультативну та дорадчу функції з питань організації роботи клініко-експертних комісій Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

 

ІІ. Основні завдання КЕК МОЗ України

 

2.1. КЕК МОЗ України проводить клініко-експертну оцінку якості та обсягів медичної допомоги та медичних послуг шляхом експертизи клінічних питань діагностики, лікування та реабілітації, наявності відповідної кваліфікації спеціалістів за напрямком надання медичної допомоги та медичних послуг.

 

Клініко-експертна оцінка якості та обсягів медичної допомоги та медичних послуг проводиться протягом 30 календарних днів з дня надходження запиту чи звернення фізичних та юридичних осіб. У разі неможливості прийняття рішення за цей час строк розгляду може бути продовжений на 15 календарних днів.

 

2.2. За результатами проведеної клініко-експертної оцінки якості та обсягів медичної допомоги та медичних послуг КЕК МОЗ України складає висновок за формою, наведеною у додатку до Порядку контролю якості медичної допомоги, затвердженого наказом МОЗ України від 28 вересня 2012 року № 752, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2012 року за  № 1996/22308.

 

III. Права КЕК МОЗ України

 

3.1. Готувати керівництву МОЗ України пропозиції щодо шляхів поліпшення якості медичної допомоги та медичних послуг.

 

3.2. Інформувати МОЗ України, Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щодо кваліфікації спеціалістів, які надавали медичну допомогу та медичну послугу, для вжиття заходів відповідно до Положення про порядок проведення атестації лікарів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 грудня 1997 року № 359, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 січня 1998 року за №14/2454.

 

3.3. Залучати до проведення клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги та медичних послуг експертів КЕК МОЗ України для надання експертного висновку.

 

3.4. Інформувати Головну акредитаційну комісію МОЗ України, акредитаційні комісії або акредитаційні комісії, що утворюються при Міністерстві охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділах  з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, про виявлені недоліки для вжиття заходів відповідно до Порядку акредитації закладу охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року № 765.

 

3.5. Інформувати МОЗ України щодо додержання ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02 лютого 2011 року № 49, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 лютого 2011 року за  № 171/18909, для вжиття заходів відповідно до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 лютого 2011 року № 80, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 травня 2011 року за № 634/19372.

 

3.6. Запитувати від Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, ЗОЗ, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування або ФОП інформацію (матеріали) з питань, що належать до повноважень КЕК МОЗ України.

 

 IV. Склад та порядок роботи КЕК МОЗ України

 

4.1. Для розгляду питань діагностики, лікування і реабілітації до складу КЕК МОЗ України входять спеціалісти, які мають спеціальності, перелік яких визначений Номенклатурою лікарських спеціальностей, затвердженою наказом МОЗ України від 19 грудня 1997 року № 359, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 14 січня 1998 року за № 15/2455.

 

4.2. Персональний склад КЕК МОЗ України затверджується наказом МОЗ України.

 

4.3. КЕК МОЗ України очолює Голова.

 

4.4. Голова КЕК МОЗ України:

1) формує склад КЕК МОЗ України відповідно до спеціальностей з числа головних позаштатних спеціалістів МОЗ України (25 % членів комісії), спеціалістів ЗОЗ (25 % членів комісії), наукових та науково-педагогічних працівників вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації та науково-дослідних установ (25 % членів комісії), представників професійних спілок, їх об’єднань у галузі охорони здоров’я, організацій роботодавців, їх об’єднань у галузі охорони здоров’я, громадських об’єднань лікарів (25 % членів комісії) (за згодою їх керівників);

 

2) визначає заступників Голови КЕК МОЗ України (не більше двох) та секретаря КЕК МОЗ України;

3) відповідає за підготовку документів до засідання КЕК МОЗ України та дотримання строків їх розгляду. У випадку відсутності Голови КЕК МОЗ України роботу організовує один із заступників Голови.

 

4.5. Складений за результатами проведеної клініко-експертної оцінки якості та обсягів медичної допомоги та медичних послуг висновок підписується всіма членами КЕК МОЗ України та візується ними на кожній сторінці.

 

4.6. Висновок КЕК МОЗ України ухвалюється простою більшістю голосів членів КЕК МОЗ України за умови присутності на засіданні двох третин її складу. При рівності голосів голос Голови КЕК МОЗ України є вирішальним.

 

4.7. КЕК МОЗ України надає висновок до Управління контролю якості медичних послуг МОЗ України, яке контролює виконання рекомендацій, вказаних у висновку КЕК МОЗ України.

 

4.8. Копії висновку КЕК МОЗ України направляються для виконання до ЗОЗ або ФОП, щодо яких проводилася клініко-експертна оцінка якості та обсягів медичної допомоги та медичних послуг, а також до Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим або відповідних структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, структурних підрозділів чи комісій МОЗ України та надаються заявникам на їх вимогу.

  

      Начальник Управління контролю якості медичних послуг         Т. Донченко

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КЛІНІКО-ЕКСПЕРТНУ КОМІСІЮ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ОБЛАСНИХ, КИЇВСЬКОЇ ТА СЕВАСТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ

 

Затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України

від 6 серпня 2013 р. № 693

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

7 жовтня 2013 р. № 1718/24250

 

І. Загальні положення

 

1.1. Клініко-експертна комісія (далі – КЕК) створюється Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі – відповідний орган охорони здоров`я) для колегіального розгляду клініко-експертних питань діагностики, лікування та реабілітації в закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування (далі – ЗОЗ) та у фізичних осіб – підприємців (далі – ФОП), що провадять господарську діяльність з медичної практики щодо надання медичної допомоги та медичних послуг.

 

1.2. Підставою для здійснення клініко-експертної оцінки якості та обсягів медичної допомоги та медичних послуг відповідно до цього Положення є наказ МОЗ України або відповідного органу охорони здоров`я, який приймається за результатами розгляду запитів і звернень фізичних та юридичних осіб або з ініціативи МОЗ України.

 

1.3. КЕК під час виконання покладених на неї завдань керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МОЗ України і цим Положенням.

 

1.4. Координаційну, консультативну та дорадчу функції з питань організації роботи КЕК здійснює МОЗ України.

ІІ. Основні завдання КЕК

 

2.1. КЕК проводить клініко-експертну оцінку якості та обсягів медичної допомоги та медичних послуг шляхом експертизи клінічних питань діагностики, лікування та реабілітації, наявності відповідної кваліфікації спеціалістів за напрямом надання медичної допомоги та медичних послуг.

Клініко-експертна оцінка якості та обсягів медичної допомоги та медичних послуг проводиться протягом 30 календарних днів з дня надходження запиту чи звернення фізичних та юридичних осіб. У разі неможливості прийняття рішення за цей час строк розгляду може бути продовжений на 15 календарних днів.

 

2.2. За результатами проведеної клініко-експертної оцінки якості та обсягів медичної допомоги та медичних послуг КЕК складає висновок за формою, наведеною у додатку до Порядку контролю якості медичної допомоги, затвердженого наказом МОЗ України від 28 вересня 2012 року № 752, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2012 року за  № 1996/22308.

 

ІІІ. Права КЕК

 

3.1. Готувати керівництву відповідного органу охорони здоров’я, МОЗ України пропозиції щодо шляхів поліпшення якості медичної допомоги та медичних послуг.

 

3.2. Інформувати керівництво відповідного органу охорони здоров’я, МОЗ України щодо кваліфікації спеціалістів, які надавали медичну допомогу та медичну послугу, для вжиття заходів відповідно до Положення про порядок проведення атестації лікарів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 грудня 1997 року N 359, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 січня 1998 року за № 14/2454.

 

3.3. Залучати у разі необхідності до проведення клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги та медичних послуг інших фахівців (за згодою).

 

3.4. Інформувати Головну акредитаційну комісію МОЗ України або акредитаційну комісію, що утворюється при відповідному органі охорони здоров'я, про виявлені недоліки для вжиття заходів відповідно до Порядку акредитації закладу охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року № 765.

 

3.5. Інформувати МОЗ України щодо додержання ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02 лютого 2011 року № 49, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 лютого 2011 року за № 171/18909, для вжиття заходів відповідно до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 лютого 2011 року № 80, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 травня 2011 року за № 634/19372.

 

3.6. Запитувати від ЗОЗ, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності або ФОП, що провадять господарську діяльність з медичної практики, інформацію (матеріали) з питань, що належать до компетенції КЕК.

 

IV. Склад КЕК та порядок роботи

 

4.1. Для розгляду питань діагностики, лікування і реабілітації до складу КЕК входять спеціалісти, які мають спеціальності, перелік яких визначений Номенклатурою лікарських спеціальностей, затвердженою наказом МОЗ України від 19 грудня 1997 року № 359, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 14 січня 1998 року за № 15/2455.

 

4.2. Персональний склад КЕК затверджується керівником відповідного органу охорони здоров’я.

 

4.3. КЕК очолює Голова.

 

4.4. Голова КЕК:

1) формує склад КЕК відповідно до спеціальностей з числа головних позаштатних спеціалістів відповідного органу охорони здоров’я, спеціалістів ЗОЗ (одна третина від складу членів комісії); наукових та науково-педагогічних працівників вищих медичних навчальних закладів III–IV рівнів акредитації та науково-дослідних установ, що розташовані у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (одна третина від складу членів комісії) (за згодою їх керівників); представників професійних спілок, їх об’єднань у галузі охорони здоров’я, організацій роботодавців, їх об’єднань у галузі охорони здоров’я, громадських об’єднань лікарів (одна третина від складу членів комісії) (за згодою їх керівників);

2) визначає заступників Голови КЕК (не більше двох) та секретаря КЕК;

3) відповідає за підготовку документів до засідання КЕК та дотримання строків їх розгляду.

 

4.5. У разі відсутності Голови КЕК роботу організовує один із заступників Голови.

 

4.6. Висновок КЕК ухвалюється простою більшістю голосів членів КЕК за умови присутності на засіданні двох третин її складу. При рівності голосів голос Голови КЕК є вирішальним.

Висновок підписується всіма членами КЕК та візується ними на кожній сторінці.

 

4.7. КЕК надсилає висновок до Управління контролю якості медичних послуг МОЗ України, яке контролює виконання рекомендацій, вказаних у висновку КЕК.

 

4.8. Копії висновку КЕК направляються для виконання рекомендацій до ЗОЗ або ФОП, у яких проводилася клініко-експертна оцінка якості та обсягів медичної допомоги та медичних послуг, Управління контролю якості медичних послуг МОЗ України, відповідного органу охорони здоров’я та надаються заявникам на їх вимогу.

 

  Начальник Управління контролю якості медичних послуг        Т. Донченко

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕДИЧНУ РАДУ ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

 

Затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України

від 6 серпня 2013 р. № 693

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

7 жовтня 2013 р. № 1719/24251

 

І. Загальні положення

 

1.1. Це Положення визначає порядок проведення внутрішнього контролю якості надання медичної допомоги та медичних послуг закладами охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування (далі – ЗОЗ).

 

1.2. Медична рада ЗОЗ (далі – Медична рада) створюється з метою залучення працівників закладів охорони здоров`я незалежно від форми власності та підпорядкування до діяльності з проведення оцінки якості та обсягів медичної допомоги та медичних послуг.

 

1.3. Склад Медичної ради затверджується наказом керівника ЗОЗ.

 

1.4. Медична рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МОЗ України та цим Положенням.

 

1.5. Медична рада є постійно діючим консультативно-дорадчим органом ЗОЗ.

 

ІІ. Основні завдання Медичної ради

 

2.1. Координація діяльності структурних підрозділів ЗОЗ щодо впровадження заходів з управління та контролю якості та обсягів медичної допомоги та медичних послуг.

 

2.2. Участь у моніторингу ефективності управління та контролю якості та обсягів медичної допомоги та медичних послуг у ЗОЗ.

 

2.3. Розробка пропозицій та планування заходів щодо поліпшення якості медичної допомоги та медичних послуг у ЗОЗ.

 

2.4. Здійснення експертизи відповідності наданої медичної допомоги та медичних послуг вимогам клінічних настанов та протоколів у сфері охорони здоров'я.

 

2.5. Підготовка та подання документації для розгляду клініко-експертними комісіями з рецензією щодо допущених порушень і помилок під час надання медичної допомоги та медичних послуг та рекомендаціями щодо унеможливлення таких помилок надалі.

 

ІІІ. Функції Медичної ради

 

Медична рада розглядає питання та надає пропозиції керівництву ЗОЗ щодо:

безперервного підвищення професійного рівня спеціалістів ЗОЗ;

забезпечення прав та безпеки пацієнтів;

динаміки показників діяльності ЗОЗ, його структурних підрозділів та клінічних індикаторів якості надання медичної допомоги;

випадків смерті;

повторної госпіталізації з одного і того самого захворювання протягом року;

розбіжності діагнозів;

скарг пацієнтів або їхніх близьких осіб.

 

IV. Права Медичної ради

 

4.1. Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів ЗОЗ необхідні матеріали та інформацію.

 

4.2. Подавати керівництву ЗОЗ пропозиції щодо створення (у разі потреби) тимчасових комісій, експертних та робочих груп, залучення в установленому порядку до їх роботи спеціалістів ЗОЗ, представників громадських організацій (за згодою).

 

4.3. Вносити пропозиції Міністерству охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі – відповідний орган охорони здоров’я) щодо покращення якості надання медичної допомоги та медичних послуг.

 

4.4. Запрошувати на засідання посадових осіб відповідного органу охорони здоров`я, спеціалістів ЗОЗ, науково-дослідних установ, вищих медичних навчальних закладів, інших підприємств, установ, організацій (за згодою).

 

4.5. Заслуховувати на своїх засіданнях керівників структурних підрозділів ЗОЗ стосовно виконання покладених на них завдань з питань управління якістю медичної допомоги та медичних послуг.

 

4.6. Приймати рішення з питань, що входять до компетенції Медичної ради, та здійснювати моніторинг їх виконання.

 

V. Організація діяльності Медичної ради

 

5.1. Медичну раду очолює Голова − керівник ЗОЗ або призначена ним особа.

 

5.2. До складу Медичної ради ЗОЗ входять керівники структурних підрозділів ЗОЗ (одна третина від складу членів ради); працівники науково-дослідних установ, вищих медичних навчальних закладів, з якими співпрацює заклад (за згодою) (одна третина від складу членів ради); представники професійних спілок, їх об’єднань у галузі охорони здоров’я, організацій роботодавців, їх об’єднань у галузі охорони здоров’я, громадських об’єднань лікарів (одна третина від складу членів ради) за згодою керівників.

 

5.3. Персональний склад Медичної ради затверджується наказом ЗОЗ.

 

5.4. Члени Медичної ради здійснюють свою діяльність на громадських засадах.

 

5.5. Голова Медичної ради формує її склад, визначає заступників Голови (не більше двох), веде засідання. У разі відсутності Голови його функції виконує один із його заступників.

 

5.6. На засідання, крім членів Медичної ради, можуть запрошуватися спеціалісти інших ЗОЗ, представники інших підприємств, установ, організацій (за згодою їх керівників).

 

5.7. Засідання Медичної ради проводяться не рідше ніж один раз на квартал.

 

5.8. Рішення Медичної ради приймаються більшістю голосів за умови присутності на засіданні двох третин її складу. При рівності голосів голос Голови Медичної ради є вирішальним.

 

5.9. Рішення Медичної ради оформляються протоколом.

 

5.10. Рішення Медичної ради мають рекомендаційний характер.

 

5.11. Керівник ЗОЗ щокварталу подає до відповідного органу охорони здоров'я звіт про роботу Медичної ради.

 

 Начальник Управління контролю якості медичних послуг           Т. Донченко

 

Читайте також
Постанова КМУ "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики"Наказ Державної інспекції ядерного регулювання "Про перелік джерел іонізуючого випромінювання, діяльність по використанню яких звільняється від ліцензування"Закон України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції"Наказ МОЗ України "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров'я України"Про внесення змін до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптовоНаказ МОЗ України "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров'я України"Наказ МОЗ України "Про затвердження планів перевірок додержання суб'єктами господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики на IIІ квартал 2014 року"Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають або тимчасово перебувають на території України»Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку контрольованої стимуляції яєчників при заплідненні «ін вітро» у жінок із безпліддям»Закон України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо забезпечення профілактики та лікування рідкісних (орфанних) захворювань»Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку медичних виробів, операції з постачання та митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають оподаткування податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків»

ПП "Науково-експертний Центр медичного та репродуктивного права Сергія Антонова"

VERDYS Group International

Юридичні послуги: VERDYS Law Ukraine  

Тел:+380 (66) 049 65 96

info@verdyslaw.com.ua 

Кореспонденція в Україні:  вул. М. Берлінського, 25А, кв. 38, 04060, м. Київ

 

Проект координує VERDYS Consulting s.r.o. (Чеська Республика) 

info@verdys.cz

verdys.com.ua
© Центр медичного та репродуктивного права.
VERDYS Group International, 2006 - 2019. Усі права захіщено.
Разработка сайта