Мероприятия:

Вебинар  "Лицензионные аспекты медицинской практики во время пандемии COVID-19" 
 

30 апреля 2020 года

Новости:

Новые организационно-правовые документы для обеспечения медпрактики 

Снова в продаже комплекты и отдельные документы 

main page letter map search rusukreng
Законы и подзаконные нормативные акты Украины

 

 

Заказать консультацию

 

 

 Международное агентство по сопровождению вспомогательных репродуктивных технологий

Наш МВА-партнер

Приказ Министерства здравоохранения Украины "Об утверждении Инструкции о порядке применения государственной санитарно эпидемиологической службой Украины административных мер пресечения (ограничение, временный запрет, запрет, прекращение, остановка)&q

Затверджено

наказом  Міністерства  охорони

здоров'я України від 14 квітня

1995 року № 67

Інструкція про порядок застосування

державною  санітарно-епідеміологічною службою України

адміністративно-запобіжних заходів (обмеження, тимчасова заборона, заборона, припинення, зупинення)

(витяг)

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція регулює згідно з Законом України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" порядок застосування посадовими особами державної санітарно-епідеміологічної служби України (надалі - держсанепідслужби) адміністративно-запобіжних заходів щодо:

діяльності підприємств, установ, організацій, об'єктів будь-якого призначення, технологічних ліній, машин і механізмів (надалі - діяльність підприємств);

виконання окремих технологічних операцій (надалі - виконання технологічних операцій);

користування плаваючими засобами, рухомим складом і літаками (надалі - користування транспортом);

будівництв, реконструкцій та розширення об'єктів (надалі - будівництво об'єктів);

виробництва хімічних речовин, продуктів харчування, технологічного устаткування, будівельних матеріалів, біологічних засобів, товарів народного споживання, джерел іонізуючих випромінювань (надалі - виробництво речовин);

використання та реалізації хімічних речовин, продуктів харчування, технологічного устаткування, будівельних матеріалів, біологічних засобів, товарів народного споживання, джерел іонізуючих випромінювань (надалі - використання та реалізації продуктів);

викидів (скидів) забруднюючих речовин (надалі - викидів речовин).

1.2. Підставою для застосування адміністративно-запобіжних заходів є порушення санітарного законодавства.

1.3. До санітарного законодавства відносяться Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (надалі - Закон), інші акти законодавтсва, що стосуються забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, а також державні санітарні норми, правила і гігієнічні нормативи (надалі - санітарні норми).

1.4. Право застосування адміністративно-запобіжних заходів щодо припинення порушення санітарного законодавства надано посадовим особам держсанепідслужби: головному державному санітарному лікарю України, його заступникам, головним державним санітарним лікарям Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя та їх заступникам, головним державним санітарним лікарям водного, залізничного, повітряного транспорту, водних басейнів, залізниць, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Національної гвардії України, Служби безпеки України та їх заступникам, іншим головним державним санітарним лікарям та їх заступникам, а також іншим посадовим особам державної санітарно-епідеміологічної служби, що уповноважені на те керівниками відповідних служб (за винятком права на прийняття рішення про припинення діяльності підприємств, виконання технологічних операцій, користування транспортом, та обмеження, тимчасової заборони або припинення будівництв).

При наявності значних санітарних показань (заподіяння або реальна загроза заподіяння шкоди здоров'ю) застосування зазначених заходів є обов'язком указаних посадових осіб держсанепідслужби.

1.5. Адміністративно-запобіжні заходи можуть бути застосовані до підприємств і об'єктів всіх форм власності і підлеглості незалежно від того, чи притягнуті винні особи до відповідальності за порушення санітарного законодавства та чи відшкодовані збитки та компенсовані додаткові витрати органів, установ та закладів держсанепідслужби на проведення санітарних та противоепідемічних заходів.

2. Адміністративно-запобіжні заходи

2.1. До адміністративно-запобіжних заходів, порядок застосування яких регулюється цією Інструкцією, відносяться: обмеження, тимчасова заборона, заборона, припинення, зупинення.

2.2. Обмеження - це установлена посадовою особою держсанепідслужби заборона на певний термін або безтерміново перевищувати визначені параметри (кількісні, якісні та інші).

Рішення про застосування обмеження приймається, якщо:

діяльність підприємств, виконання технологічних операцій, користування транспортом не відповідає вимогам санітарних норм, але застосування обмеження дає змогу усунути ці порушення;

будівництво об'єктів ведеться з неістотним відступом від затвердженого проекту, що не призводить до значної загрози здоров'ю населення, і застосування обмеження окремих будівельних операцій дозволить, не зупиняючи будівництва, усунути відступ або внести зміни до проекту та погодити їх;

викиди речовин здійснюються з порушенням санітарних норм, але застосування обмеження усуне ці порушення.

2.3. Тимчасова заборона - це установлена посадовою особою держсанепідслужби заборона на певний період з визначеним терміном:

діяльності підприємства, виконання технологічних операцій або користування транспортом, якщо вони не відповідають вимогам санітарних норм, застосування обмеження неможливе або воно не усуне ці порушення, але виконання порушником певних заходів дозволить досягти відповідності санітарних норм;

будівництва об'єктів, якщо воно ведеться за проектами, які не були подані до державної санітарно-гігієнічної експертизи;

будівництва об'єктів, якщо воно ведеться зі значними відступами від затвердженого проекту, що не дозволяє застосувати обмеження для окремих будівельних операцій;

виробництва речовин, якщо відсутні дані їх гігієнічної регламентації та державної реєстрації.

2.4. Припинення - це безстрокова заборона, яка встановлюється посадовою особою держсанепідслужби, щодо:

діяльності підприємств, виконання технологічних операцій або користування транспортом, якщо вони не відповідають вимогам санітарних норм і ні за яких умов у цьому конкретному випадку усунення порушень санітарних норм неможливе;

будівництва об'єктів, якщо воно ведеться за проектами, що за результатами державної санітарно-гігієнічної експертизи мають негативні висновки, або будівництво ведеться із значними відступами від затвердженого проекту і усунення їх на цьому етапі будівництва неможливе.

2.5. Зупинення - це встановлена посадовою особою держсанепідслужби на визначений термін заборона викидів речовин за умови порушення санітарних норм, якщо застосування обмеження неможливе (або його застосування не усуває ці порушення), але виконання окремих заходів дозволить уникнути порушення санітарних норм.

2.6. Заборона - це адміністративно-запобіжний захід, що встановлюється посадовою особою держсанепідслужби безстроково, щодо:

використання та реалізації продуктів, якщо це здійснюється при відсутності їх гігієнічної регламентації та державної реєстрації, а також якщо вони (хімічні речовини, продукти харчування, технологічне устаткування, будівельні матеріали, біологічні засоби, товари народного споживання та джерела іонізуючих випромінювань) визнані шкідливими для здоров'я людей;

викидів речовин за умови порушення санітарних норм, якщо ні за яких умов у конкретному випадку усунення порушень санітарних норм неможливе.

3. Порядок винесення постанови про застосування

адміністративно-запобіжних заходів щодо

припинення порушень санітарного законодавства

3.1. Обмеження, тимчасова заборона, заборона, припинення або зупинення проводяться на підставі постанов про застосування адміністративно-запобіжних заходів, що виносяться відповідно до компетенції головними державними санітарними лікарями, їх заступниками, а також іншими посадовими особами держсанепідслужби, які на те уповноважені керівниками відповідних служб.

3.2. Постанова про застосування адміністративно-запобіжних заходів (надалі - постанова) - це письмовий організаційно-розпорядчий документ держсанепідслужби, який зобов'язує посадову особу або громадянина, котрому його надіслано, у встановлений термін виконати вимоги, викладені в ньому.

3.3. Постанову слід складати у трьох примірниках за встановленою формою (додаток № 1 до цієї Інструкції) та обов'язково указувати:

місце, дату винесення;

посаду, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка винесла постанову;

обставини, внаслідок яких виноситься постанова;

нормативний акт, який передбачає винесення постанови;

конкретну дію, яку особа повинна здійснити або від якої вона повинна утримуватися;

термін виконання постанови;

порядок оскарження;

попередження про відповідальність за невиконання постанови;

особу, яка відповідає за виконання постанови.

Постанова підписується посадовою особою, яка її винесла.

3.4. Постанова підлягає виконанню в термін, зазначений в ній.

Термін виконання постанови може бути визначений:

"моменту отримання";

з дати, вказаної в постанові;

у зв'язку з настанням певної події.

3.5. Постанови з терміном виконання з дати, вказаної в постанові, або з "моменту отримання" виносяться у тих випадках, коли порушення санітарного законодавства погрожує негайними негативними наслідками (отруєння, масові інфекційні захворювання, гострі професійні захворювання тощо) або вказані наслідки настали.

3.6. Постанови, виконання яких пов'язується з настанням певної події, виносяться у випадках, коли усунення порушень санітарного законодавства можливе лише при певних умовах, а виявлені порушення не погрожують негайними негативними наслідками.

3.7. Не допускається термінових застосувань адміністративно-запобіжних заходів, якщо це може призвести до виникнення аварійної ситуації.

3.8. Постанову вручають під розписку громадянину або посадовій особі, які відповідає за її виконання. При цьому вони попереджаються про відповідальність за невиконання постанови.

У випадку їх відмови від підпису робиться відповідний запис у пункті 8 постанови. Запис про відмову засвідчується посадовою особою, яка вручає постанову.

3.9. Постанова може бути відправлена рекомендованим або цінним листом, передана по телеграфу, телетайпу, телефаксу, телексу або по радіо, що повинно бути засвідчено відповідними документами (поштова картка, опис цінного листа, виписка з реєстру поштових відправлень, виписки з журналу радіограм тощо).

3.10. Посадова особа, яка винесла постанову або скасувала її, надсилає у тридобовий термін відповідну інформацію місцевим органам державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, на території яких знаходяться ці об'єкти.

3.11. При необхідності копії постанови можуть бути надіслані іншим зацікавленим державним органам, підприємствам, організаціям і установам. Запис про це робиться у пункті 7 постанови.

3.12. Постанова зберігається у справах посадової особи, яка її винесла. Постанови реєструються в журналі обліку постанов про застосування адміністративно-запобіжних заходів (додаток № 2 до цієї Інструкції).

3.13. За мотивованим клопотанням особи, яка відповідає за виконання постанови, посадовою особою, яка її винесла, може бути прийнято рішення про відстрочення виконання постанови.

3.14. У разі невиконання постанови винні особи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

(...)

Загрузить полный текст

Читайте также
Закон Украины «О введении моратория на ликвидацию и реорганизацию учреждений здравоохранения»Налоговый кодекс УкраиныГражданский кодекс УкраиныХозяйственный кодекс УкраиныУголовный кодекс УкраиныКодекс Украины об административных правонарушенияхКодекс законов о труде УкраиныЗакон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упрощения условий ведения бизнеса в Украине»Закон Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности»Закон Украины «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности»

ЧП "Научно-экспертный Центр медицинского и репродуктивного права Сергея Антонова" 

VERDYS Group International

Юридические услуги: VERDYS Law Ukraine  

Тел:+380 (66) 049 65 96

 info@verdyslaw.com.ua 

Корреспонденция в Украине:  ул. М. Берлинского, 25А, кв. 38, 04060, г. Киев

 

Проект координирует VERDYS Consulting s.r.o. (Чешская Республика)

info@verdys.cz

verdys.com.ua
© Центр медицинского и репродуктивного права.
VERDYS Group International, 2006 - 2019. Все права защищены.
Разработка сайта